Phần này cung cấp hướng dẫn các bước dành cho các nhà nhập khẩu, sản xuất và nhà cung cấp sản phẩm muốn đăng ký với Cơ quan quản lý của Việt Nam (MOIT). Sản phẩm trong danh mục quản lý về tiết kiệm năng lượng phải được đăng ký và đáp ứng nhiều quy định pháp lý trước khi được bán hay chào mời cung cấp.

Hướng dẫn trình tự các bước

1. Kiểm tra sản phẩm của bạn có là đối tượng phải quản lý về tiết kiệm năng lượng và tìm hiểu các quy định pháp lý liên quan


Trang web http://www.moit.gov.vn nêu rõ sản phẩm nào bị quản lý và quy định pháp lý cho sản phẩm đó. Quy định này bao gồm cả tiêu chuẩn về mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và các yêu cầu về ghi nhãn mức năng lượng.


2. Thử nghiệm sản phẩm

Để đăng ký một sản phẩm, cần có bản báo cáo kết quả thử nghiệm hoàn chỉnh của phòng thử nghiệm. Bạn cần cung cấp một bản điện tử báo cáo thử nghiệm này kèm với hồ sơ đăng ký.


3. Đăng ký tài khoản trực tuyến

Sử dụng trình duyệt internet vào trang web: https://registration.nhannangluong.com/Account/Login Tiếp theo, nháy chuột trái vào đường dẫn Đăng ký một tài khoản mới. Điền biểu mẫu đăng ký xuất hiện và tải tài liệu yêu cầu (xem dưới đây), và nháy vào Nộp đơn.


4. Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Khi MOIT đã chấp nhận đăng ký tài khoản của bạn, bạn sẽ nhận được một email thông báo chi tiết tên tài khoản (thường là địa chỉ email) và mật khẩu. Quay lại trang web đã nêu ở bước 3 và đăng nhập sử dụng các thông tin đã cung cấp.


5. Điền vào phiếu đăng ký

Khi bạn đăng nhập được vào tài khoản mới, khi đó bạn có thể lựa chọn các biểu mẫu hồ sơ đăng ký sản phẩm để điền (mỗi sản phẩm khác nhau thì biểu mẫu khác nhau). Khi hoàn thiện mỗi biểu mẫu đăng ký, bạn nộp biểu mẫu điện tử đến cơ quan quản lý (MOIT) để phê duyệt. Khi được phê duyệt, bạn sẽ nhận được thông báo sản phẩm có đáp ứng điều kiện pháp lý để bán trên thị trường Việt Nam.


Để đăng ký thành công một sản phẩm, bạn cần có những tài liệu sau:


Để đăng ký một tài khoản trực tuyến, cần nộp bản điện tử của các tài liệu sau: (mỗi file có dung lượng nhỏ hơn < 2MB)

  • Giấy phép kinh doanh ở Việt Nam
  • Giấy đăng ký thương hiệu.
  • Tài liệu mô tả hệ thống quản lý chất lượng doanh nghiệp của bạn (bao gồm giấy chứng nhận quản lý chất lượng).

Đối với mỗi sản phẩm bạn muốn đăng ký, bạn cũng cần một bản điện tử các giấy tờ sau: (Mỗi file cần < 2MB)

  • Báo cáo thử nghiệm đối với sản phẩm.
  • Bản sao các hợp đồng với nhà cung cấp ở nước ngoài và bản công bố sản phẩm nhập khẩu (chỉ yêu cầu đối với sản phẩm nhập khẩu).
  • Một bản sao có chữ ký “Mẫu Công bố hồ sơ” của MOIT (Phụ lục 4, Thông tư số 7 của MOIT). Biểu mẫu này có thể tải về từ tài khoản đăng ký sản phẩm đã được cung cấp.
  • Mô tả cơ bản của những đặc tính chủ yếu của sản phẩm và tuyên bố chất lượng do người đứng đầu công ty ký duyệt.

Cần trợ giúp?

Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tải về Bản hướng dẫn. Sau khi thiết lập tài khoản trực tuyến, nếu bạn cần sự trợ giúp để sử dụng phần mềm, có một phần mềm hướng dẫn sử dụng chi tiết. Bạn cũng có thể liên lạc trực tiếp với MOIT để được giúp đỡ. (xem địa chỉ liên hệ dưới đây)


Liên hệ
Bộ Công Thương Việt Nam
Điện thoại: +84 462.705.519
Email: vptknl@moit.gov.vn